1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Zasady oceniania zachowania

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYSTAWIANIA

OCENY ZACHOWANIA

fragment statutu:

 

 

§31

 

1. Na początku roku szkolnego i po wystawieniu oceny śródrocznej zachowania uczeń otrzymuje 100 punktów, co daje mu zachowanie „dobre”. W zależności od prezentowanej postawy w ciągu roku uczeń może zyskać punkty lub je stracić.

 

2. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty przez:

1)      udział w konkursach przedmiotowych:

a)      etap szkolny od 5p -10p pod warunkiem uzyskania przynajmniej 50% w zależności od wkładu pracy ucznia;

b)      udział w etapie międzyszkolnym  10p;

c)      awans do etapu rejonowego 15p,

d)     awans do finału 30p,

e)      zdobycie tytułu laureata 40p;

2)      udział w konkursach artystycznych:

a)      udział od 5p do 10p. w zależności od wkładu pracy ucznia,

b)      wyróżnienie 10p,

c)      szczególne osiągnięcie w etapie pozaszkolnym 15p;

3)      współudział w organizowaniu imprez szkolnych:

a)      udział w części artystycznej od 5p do  15p w zależności od zaangażowania,

b)      pomoc w wykonywaniu dekoracji, rekwizytów od 5p do 15p w zależności od zaangażowania,

c)      przygotowanie sali od 5p do 10p,

d)      udział w próbach nie w ramach lekcji od 5p – 10p,

e)      reprezentowanie szkoły w imprezach okolicznościowych na terenie wsi, miasta, kraju od 5p do 15p,

4)      indywidualny udział w zawodach:

a)      etap gminny od 5p do10p w zależności od zaangażowania,

b)       etap powiatowy od 5p do 15p w zależności od zaangażowania,

c)       etap rejonowy od 15p  do 20p w zależności od zaangażowania,

d)      za tytuł laureata dodatkowo 10p;

5)      udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w SP Grojec:

a)       uczestnictwo z zajęciach od0 do 10p w zależności od systematycznego uczęszczania,

b)       średnie zaangażowanie 10p,

c)       szczególne zaangażowanie 15p;

6)      udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą i prezentacja swoich umiejętności na terenie SP Grojec przynajmniej raz w roku od 5p do 10p:

a)      pełnienie funkcji w szkole lub w klasie, wywiązywanie się z obowiązków, wykazywanie się aktywnością i własnymi pomysłami od 5p do 20p,

7)      praca na rzecz klasy od 1p do 10p;

8)      opiekę nad pomocami dydaktycznymi od 5 do 10p;

9) stuprocentową frekwencję 15p na semestr;

10) wyróżniające czytelnictwo 15p.

 

3. Do dyspozycji wychowawcy pozostawiono od 0 do 10p, które może on przyznać danemu uczniowi na podstawie swoich obserwacji, uzasadniając swoją decyzję na forum klasy.

 

4. Do dyspozycji klasy pozostawiono od 0p do 10p, które może ona przyznać danemu uczniowi na podstawie swoich obserwacji, uzasadniając swoją decyzję na forum klasy, przy weryfikacji wychowawcy. Punkty te mogą zostać przyznane dwa razy w roku szkolnym przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej.

 

5. Punkty zdobywa się każdorazowo w przypadku:

    1) udziału w konkursach wiedzy i artystycznych;

    2) współudziału w organizacji imprez szkolnych;

    3) udziału w zawodach sportowych;

    4) pracy na rzecz klasy;

    5) udział w próbach.

6. Dwa razy w roku szkolnym punktowany (-a) jest :

      1) udział w zajęciach pozalekcyjnych;

      2) pełnienie funkcji w szkole lub klasie;

       3) opieka nad pomocami dydaktycznymi;

       4) frekwencja;

        5) czytelnictwo

        6)udokumentowany udział w zajęciach pozaszkolnych rozwijających                           zainteresowania – raz na semestr maks. 10pkt

        7) prezentacja swoich umiejętności i osiągnięć na terenie SP Grojec – maks.             10pkt

7. Uczeń może stracić aż 100p ,  jeśli:

1)      wagaruje;

2)      pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub stosuje środki odurzające;

3)      fizycznie lub psychicznie znęca się nad kolegami, także za pomocą Internetu

4)      wchodzi w konflikt z prawem;

5)      dopuszcza się innych wykroczeń, które rażąco naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne, nawet jeżeli mają one miejsce poza terenem szkoły i nie w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

8. Uczeń traci punkty przez:

     1) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć od 5p do 10p;

     2) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły   od 5p do 15p;

1)      częste zapominanie form grzecznościowych 5p;

2)      złe zachowanie w stołówce szkolnej lub autobusie szkolnym do 5p do 10p;

3)      nie wywiązywanie się ze zobowiązań np. dyżurnego klasowego 5p;

4)      nierzetelne pełnienie funkcji społecznych w klasie i organizacjach szkolnych 10p;

5)      nieusprawiedliwioną nieobecność na próbie, treningu od 5 do 10p;

6)       niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku, terenu przyszkolnego oraz rzeczy innych osób,  w przypadku natychmiastowej naprawy od 5p – 10p, w przypadku nie naprawienia szkody od 10p do 50p;

     9) zapominanie o zmianie obuwia 5p;

     10) zaśmiecanie otoczenia 5p;

     11) używanie wulgarnego słownictwa i stosowanie agresji słownej 10p;

     12) udział w bójkach i stosowanie agresji fizycznej 20p;

     13) oszustwo do 5p do 25p;

     14) brak stroju apelowego na uroczystościach szkolnych 5p;

     15) spóźnienia na zajęcia lub do autobusu,  za więcej niż 5 spóźnień 10p;

     16) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia:

                    a) ucieczka z lekcji 10p,

                    b)  jeden dzień wagarów 20p,

                    c) za samowolne opuszczenie szkoły lub terenu przyszkolnego w trakcie przerwy  

                        na zewnątrz 10p;

17) nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły od 10p do 20p;

     18) zachowanie zagrażające bezpieczeństwu ucznia lub jego kolegów od 5p do 20p;

19) nie korzystanie z biblioteki szkolnej ani żadnej innej 10p;

20) brak obowiązującego mundurku szkolnego – każdorazowo 5p.

 

9. Uczeń traci punkty dwa razy do roku w przypadku:

1)      nierzetelnego pełnienia funkcji społecznych w klasie i szkole;

2)      spóźnień na zajęcia i autobus szkolny;

3)      niekorzystania z żadnej biblioteki;

W pozostałych przypadkach każdorazowo po wystąpieniu negatywnego zachowania.

10. Oceny wystawiane są według następującej punktacji:

180p i więcej                              zachowanie                    wzorowe

od 150p do 179p                        zachowanie                    bardzo dobre

od 100p do 149p                        zachowanie                    dobre

od 50p do 99p                            zachowanie                    poprawne

od 21p do 49p.                           zachowanie                    nieodpowiednie

poniżej 20p.                                zachowanie                    naganne

10. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.

11. Ocenę końcową zachowania ustala się z uwzględnieniem oceny śródrocznej.

12. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej, nawet gdy uzyskał wystarczającą liczbę punktów (180), jeżeli podczas roku szkolnego w jego zachowaniu pojawiły się czynności wymienione w  §31 ustępie 7 oraz :

                1) rażąco zaniedbywał obowiązki szkolne,

                2) prezentował postawę prowokującą sytuacje konfliktowe w grupie.

13. W przypadku ucznia , u którego poradnia pedagogiczno – psychologiczna potwierdziła zespół ADHD stosuje się odrębne kryteria oceny zachowania uzgodnione z poradnią pedagogiczno – psychologiczną na podstawie opinii wydanych przez te poradnie.

 

 

 

Samorząd Uczniowski
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Uwaga!5 marca została uruchomiona nowa strona internetowa naszej szkoły
Interhead.pl