1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Kontakt
  8. Rada Rodziców
  9. Mapa Serwisu
  10. RODO

Zaproszenie ofertowe

 

Nr sprawy: SP Grojec 341/P/1/2014    

Grojec dnia 4. 07.2014 r.                                                                   

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

AL. Ogrodowa 2

32-615 Grojec

 

                Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej  Grojec  i uczniów z  Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015”,  wybrano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 2

Cena stawki dziennej brutto przewozu: 826,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art.89 i jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w trybie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Nazwy , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 2

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 100 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

 

Oferta nr 2

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Towarów

„TOWOS” Wiesław Tatarczuch

32-600 Oświęcim, ul. Zagrodowa 13/1

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 75,16 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofercie: 75,16 pkt.

 

 

/-/ Joanna Wysogląd – dyrektor SP Grojec

 

 

 

 

 

 

 

Grojec: Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej Grojec i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 210542 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grojcu , Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec, woj. małopolskie, tel. 0-33 8428580, 828373, faks 0-33 8428373.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolagrojec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej Grojec i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów i dzieci przedszkolnych (objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym) wraz z opiekunami ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej w Grojcu ul. Al. Ogrodowa 2 i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu. Usługa dowozu i odwozu do w/w szkół będzie świadczona w dni przeprowadzania w nich zajęć i realizacji podstawy programowej w tym wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem zajęć.

2.      Trasy dowozu:

1)     Dowóz do SP Grojec (trasa dojazdu od strony Oświęcimia):

a)     przystanki:

-       Adolfin godz. 7:25

-       Zerwisko

-       Stare Stawy - sklep

-       przy ul. Radziwiłł

-       przy ul. Leśna Grobel

-       Grojec - Krzyżówka na ul. Czajki przy posesji nr 16a

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 43

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 63b

-       Tarniówka

-        Grojec – Szkoła

b)     odległość od pierwszego przystanku do szkoły wynosi ok. 11 km

c)     liczba dojeżdżających dzieci: ok. 88 (72 uczniów z SP Grojec i 16 dzieci z PS Grojec)

d)     ilość kursów dziennie: 2 tj. dowóz i odwóz

e)     odjazd dzieci spod SP w Grojcu od poniedziałku do piątku o godz. 15:00 (podstawienie autobusu 14:50 ) wg trasy:

-       Grojec szkoła

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 16a

-        na ulicy Czajki przy posesji nr 43

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 63b

-       Tarniówka

-       Grojec -Krzyżówka

-       przy ul. Leśna Grobel

-       przy ul.Radziwiłł

-       Stare Stawy - sklep

-       Zerwisko

-        Adolfin

2)     Dowóz do SP Nr 11 w Oświęcimiu

a)     trasa dowozu: ul. Słowackiego 2a (zatoczka SP 11)- Olszewskiego - Fabryczna - pod Borem - pod Dębem -Porębska - Zatorska - pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) - Grojecka - Gościnna - pętla Zaborze - Gościnna - Grojecka - pod Górką - Słowackiego SP Nr 11 długość trasy: ok. 9,5 km

b)     trasa odwozu: ul. Słowackiego 2a (zatoczka SP 11)- Olszewskiego - Fabryczna - pod Borem - pod Dębem - Porębska - Zatorska - pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) - Grojecka - Gościnna - pętla Zaborze długość trasy: ok.7,5 km

c)     ilość kursów dziennie: 3 tj. 1 kurs dowóz uczniów do SP Nr 11 w Oświęcimiu godz.7:20 ( rozpoczęcie kursu - zatoczka przy SP Nr 11) i 2 kursy odwozu uczniów z SP Nr 11 w Oświęcimiu do Zaborza godz. 12:40, 14;30

d)     ilość uczniów objętych przewozem ok. 100

e)     przystanki: przy posesji pod Borem 9 przy posesji Pod Dębem 19 i Pod Dębem 1 ul. Porębska - przystanek MZK i przy posesji Porębska 5 pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) -przystanek MZK ul. Grojecka - 2 - przystanki MZK ul. Gościnna - 2 - przystanki MZK

3.      Usługa przewozu będzie świadczona środkiem transportu- autobusami dopuszczonymi do ruchu posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC umożliwiającymi bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami przewóz dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy posiadać muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży.

4.      Opiekę nad dziećmi podczas dowozu ze Stawów Grojeckich do SP Grojec oraz w czasie ich odwozu zapewnia Szkoła Podstawowa w Grojcu, natomiast w przypadku dowozu uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu i ich odwozu -Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu.

5.      .Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin dowozu i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym wyprzedzeniem.

6.      Przewozy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 7.

7.     

Pliki do pobrania:

formularz oferty.pdf (Rozmiar: 113144 bajtów)
oswiadczenie.pdf (Rozmiar: 100507 bajtów)
oswiadczenie.pdf (Rozmiar: 117762 bajtów)
wykaz narzedzi, wyposazenia.pdf (Rozmiar: 135861 bajtów)
SWIZ.pdf (Rozmiar: 343317 bajtów)
oswiadczenie -lista podmiotów.pdf (Rozmiar: 173230 bajtów)
istotne postanowienia umowy.pdf (Rozmiar: 144663 bajtów)